TTM

Time To Market (TTM)

Wspólne standardy

Dzięki TTM możesz zyskać:

 • Wiedzę o założeniach planowanych usług
 • Możliwość uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych
 • Informacje z odpowiednim wyprzedzeniem
 • Wpływ na kształt usługi

Zobacz szczegóły:

Geneza procesu
 • TTM to proces przygotowania i wdrożenia nowej oferty rynkowej, zgodnej z oczekiwaniami interesariuszy oraz wymogami prawa.
 • Proces został wdrożony na podstawie Porozumienia podpisanego w dniu 22 października 2009r. z UKE w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji.
Obowiązek niedyskryminacji
 • Dostarczamy innym Operatorom usługi i informacje na takich samych warunkach i w tej samej jakości, jakie stosujemy przy świadczeniu własnych usług.
Operator

Proces może rozpocząć się na wniosek operatora o:

 • uruchomienie nowej usługi hurtowej lub wprowadzenie istotnych modyfikacji w funkcjonalności istniejącej usługi hurtowej.

W celu zainicjowania procesu wyślij wniosek.


Harmonogram dla wniosku operatora:

 • W ciągu 2 dni roboczych zweryfikujemy formalnie wniosek i potwierdzimy jego przyjęcie.
 • Proponowane zmiany przeanalizujemy w ciągu kolejnych 10 dni roboczych.
 • Zaopiniowany wniosek przekażemy do UKE.
 • Rozpoczęcie procesu TTM jest zależne od stanowiska zajętego przez UKE.
Orange

Proces może rozpocząć się na wniosek Orange:

 • W wyniku zidentyfikowania luki na rynku.
 • W celu wprowadzania zmian technologicznych czy organizacyjno-technicznych.
 • Dla poprawy efektywności świadczenia usług hurtowych.
 • W przypadku wprowadzenia nowej usługi detalicznej, której odpowiednik powinien być świadczony w ramach. dostępu telekomunikacyjnego na podstawie ciążących na Orange obowiązków regulacyjnych.

Harmonogram dla nowej usługi detalicznej:

 • Na 5 miesięcy przed planowaną datą uruchomienia nowej usługi detalicznej przekażemy Prezesowi UKE wniosek o uruchomienie procesu TTM.
 • Na 130 dni przed uruchomieniem usługi złożymy wniosek do Prezesa UKE o zmianę oferty ramowej.
 • Na 90 dni przed uruchomieniem usługi rozpoczną się konsultacje krajowe projektu decyzji zmieniającej ofertę ramową.
UKE

Proces może rozpocząć się na wniosek Prezesa UKE w wyniku:

 • Rozpoczęcia konsultacji rynkowych.
 • Debat publicznych dotyczących nowej usługi hurtowej lub wydania decyzji zobowiązującej do zmiany /przygotowania oferty ramowej.

Jak zamówić?
Aby zainicjować proces TTM, wypełnij formularz.